Nu är det dags för eldningssäsong!

Då är det bra att tänka på några viktiga saker:

- Se över din taksäkerhet och att din takstege sitter ordentligt monterad. 
  Glidskyddet till markstegen ska vara ordentligt förankrat i taket.

- Elda med torr fin ved, förvara det gärna fritt från regn och snö.

- Ta gärna kontakt med oss för kontroll av din eldstad så att den uppfyller kraven
  för eldning.

- Läs gärna tidningen eldstad för tips och råd, finns till höger här.
Välkommen till sotarna!

Sotning räddar liv. Varje år inträffar mellan 30 000 och 40 000 bostadsbränder i Sverige. Förutom de stora materiella värden som går upp i rök i dessa eldsvådor så omkommer även omkring hundra människor. 

Därför sotning 
Sotning räddar liv. Varje år inträffar mellan 30 000 och 40 000 bostadsbränder i Sverige. Förutom de stora materiella värden som går upp i rök i dessa eldsvådor så omkommer även omkring hundra människor. Många bränder uppstår till följd av dålig rengöring och eftersatt underhåll av eldstäder och skorstenar. Men med regelbunden sotning får du bort brandfarliga beläggningar i skorstenen och säkerställer att värmepannan, öppna spisen och kakelugnen är i gott skick. Det minskar inte bara risken för brand utan förbättrar dessutom anläggningens värmeekonomi och driftsäkerhet.

Lagstadgad sotning
Sotbrand, eller skorstensbrand som det kallas ibland, kan uppkomma om det samlas för mycket sot eller tjära i rökkanalerna till följd av exempelvis dålig förbränning. Är du fastighetsägare har du ett ansvar att minimera risken för sotbrand. Därför bör du följa de regler som finns och låta sota skorstenen med jämna mellanrum.
Sotning är föreskrivet i lag och kan dessutom kompletteras med lokala regler och förordningar. Det är här sotaren kommer in i bilden. Det är vår skyldighet att utföra sotning inom de frister, intervall, som är angivet i lagtexten. Hur ofta det ska ske varierar och är bland annat beroende av vilket slags anläggning du har, hur stor den är, hur den brukas och vilken typ av bränsle som används.

Ansvaret
Det är kommunen som har det övergripande ansvaret att – i brandförebyggande syfte – se till att sotning utförs. Sedan kan kommunen välja att utföra detta arbete i egen regi, eller lägga ut det på entreprenad. I Karlskrona och Ronneby där vi verkar har politikerna valt det senare alternativet.
Nya frister från och med 1/1-2015.

Från och med den första Januari 2015 är det nya frister för brandskydd, klicka på bilden här till höger för att läsa mer detaljerat om alla olika regler samt information om hur ofta sotaren kommer.

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ISSN 2000-1886 MSBFS
2014:6
Utkom från trycket den 21 november 2014

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll1 beslutade den 11 november 2014.
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge föreskriver
följande med stöd av 3 kap.

1 § enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

” En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilda fall.”


Brandskydd
Sotning
Sveriges sotare rekommenderar!

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Vårt syfte är att trygga tillgången på lokal hållbar energi. Det arbetar vi helhjärtat för. Varje dag.

Neova är bioenergi. Vårt erbjudande består av produkterna torv och trä, fjärrvärme och värmelösningar. Bland våra kunder finns såväl stora värmeverk och industrier som villaägare.

Vårt tydliga fokus på bioenergibränslen spelar en given roll i Sveriges energi- och miljöpolitik. Syftet är att minska utnyttjandet av fossila bränslen och istället öka användningen av bränslen som är skonsamma mot miljön.

Neova ingår i den finska Vapo-gruppen som är världens största torvproducent och ledande inom bioenergi i Östersjöregionen, med en omsättning motsvarande ca 5,5 miljarder kronor. Vapo-gruppen ägs till 51 % av finska staten och till 49 % av ett konsortium av finska kommunala energibolag.

Beställ ditt stora brandpaket

Vi har plockat ihop ett paket för dej som vi anser att du behöver för att känna dej trygg samt kunna klara av de enklaste olyckorna som kan uppstå i hemmet.

1 st 6 kg pulversläckare 
1 st brandfilt 180 x 120 
1 st brandvarnare med 10-års batteri
Pris 650 kr