Om oss

Sotarna i Ronneby och Karlskrona är ett familjeföretag vars historia är både lång och intressant.
 Firman grundades ursprungligen av Bengt Rolfmark år 1959, när han tog över Ronnebydistriktet efter skorstensfejarmästare Gunnar Jansson. Sitt eget mästarbrev fick Bengt Rolfmark först 1967. Han blev då den yngste skorstensfejarmästaren i hela Sverige.

Ungefär samtidigt anställdes hustrun Birgit Rolfmark som kontorist i firman. I mitten av 1980-talet började även dottern Marika Rolfmark att arbeta som sotare. Hon var något av en pionjär. Vid denna tid fanns det inte ens en handfull kvinnor verksamma i yrket. Än idag är det övervägande män bland sotarna, men andelen kvinnor är numera mellan fem och tio procent.

Sonen Peter Rolfmark klev in i företaget 1989. Nio år senare blev också han skorstensfejarmästare. Efter att ha arbetat tjugo år tillsammans med pappan i Ronneby drog Peter igång verksamhet i Karlskrona år 2009. Strax därefter tog han tillsammans med hustrun Anette Rolfmark över ansvaret för verksamheten i båda kommunerna.

Idag (2014) har företaget sammanlagt 24 anställda, varav 12 skorstensfejare, 3 ventilationstekniker och 3 brandskyddstekniker. Flera av medarbetarna har lång och gedigen erfarenhet av yrket, sammantaget handlar det om mer än 300 år.

Vår integritetspolicy

Dataskyddslagen GDPR 2018
Datasekretess är mycket viktigt för Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Ronneby Sotningsdistrikt AB
Industrigatan 9
372 36 Ronneby
Sverige

Sotningsdistrikt Karlskrona AB
Gullbernavägen 13
371 47 Karlskrona
Sverige

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i våra system inom vår egen organisation och ingenting lämnar Sveriges gränser.

Vem har tillgång till dina uppgifter? 

Dina uppgifter kan delas inom Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:  
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB, som skickar dig dina personuppgifter via e-post inom 29 dagar.

Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB med undantag av följande situationer
*du har ett pågående ärende med kundservice

*du har en obetald skuld hos Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB, oberoende av betalningsmetod

*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB:s legitima intresse. Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att meddela oss via ronneby@sotarna.nu eller karlskorna@sotarna.nu

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB:s legitima intresse, ska Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.

*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter

*Om Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på ronneby@sotarna.nu eller karlskorna@sotarna.nu

Personuppgiftsombud: 
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på ronneby@sotarna.nu eller karlskorna@sotarna.nu

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

VISION

Vi är ett företag med inriktning att arbeta med sotning, ventilation, brandskydd, energideklarationer, energirådgivning och byggnadstekniska frågor.

Våra kunder är i centrum och får bästa möjliga service. De anlitar oss för att vi gör väl utförda arbeten med högt yrkesmässigt kunnande och professionellt bemötande.

Vi arbetar själva med hållbar utveckling för en bättre säkerhet och miljö och informerar våra kunder i att öka sin säkerhets- och miljömedvetenhet samt göra mer miljövänliga val.

Vi är Blekinges mest anlitade företag och marknadsledande inom ventilation och energirådgivning


AFFÄRSIDÉ

Ronneby Sotningsdistrikts affärsidé är att förebygga bränder genom att erbjuda sotning, brandskyddskontroll och besiktningar av värmeanläggningar och eldstäder till offentliga sektorn, företag och privatpersoner.

Vi erbjuder tjänster inom ventilation och energi som förebygger en bra inomhusmiljö och lägre energiförbrukning.

Ordning och reda. Genom att vara certifierade enligt FR2000 säkrar vi efterlevnad av våra åtaganden och rutiner, ständig förbättring av verksamheten och därigenom  nöjda kunder.

Miljöbelastningen som vår verksamhet och våra kunders anläggningar bidrar till minimeras ständigt genom att vi är medvetna om orsakerna och ständigt verkar för  att reducera dessa.

Steget före innebär att vi förebygger risker som vår personal kan utsättas för under utförande av uppdrag samt våra kunder kan utsättas för under nyttjande av anläggningar

Omvärldsbevakning, egenutveckling och en aktiv dialog med våra kunder utvecklar vår kompetens, våra erbjudanden och vårt arbetssätt samt säkerställer att vi alltid är uppdaterade i de lagar, förordningar och allmänna krav som reglerar vår verksamhet

Relationerna till våra kunder och intressenter skall kännetecknas av god etik och respekt för alla individer*, god kommunikation, högt engagemang, hög kompetens och snabbhet, så att vi på bästa sätt möter kundernas och intressenternas behov och förväntningar.

Genom ett framsynt förhållningssätt säkerställer vi en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

*   Vår integritetspolicy

Dataskyddslagen GDPR 2018, datasekretess är mycket viktigt för Ronneby Sotningsdistrikt och Sotningsdistrikt Karlskrona AB och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Policyn finns på hemsidan http://sotarna.nu/om_oss#policy.

Peter Rolfmark

2018-06-02

VD