Välkommen till sotarna!

Sotning räddar liv. 

Varje år inträffar mellan 30 000 och 40 000 bostadsbränder i Sverige. Förutom de stora materiella värden som går upp i rök i dessa eldsvådor så omkommer även omkring hundra människor. 

Därför sotning 
Sotning räddar liv. Varje år inträffar mellan 30 000 och 40 000 bostadsbränder i Sverige. Förutom de stora materiella värden som går upp i rök i dessa eldsvådor så omkommer även omkring hundra människor. Många bränder uppstår till följd av dålig rengöring och eftersatt underhåll av eldstäder och skorstenar. Men med regelbunden sotning får du bort brandfarliga beläggningar i skorstenen och säkerställer att värmepannan, öppna spisen och kakelugnen är i gott skick. Det minskar inte bara risken för brand utan förbättrar dessutom anläggningens värmeekonomi och driftsäkerhet.

Lagstadgad sotning
Sotbrand, eller skorstensbrand som det kallas ibland, kan uppkomma om det samlas för mycket sot eller tjära i rökkanalerna till följd av exempelvis dålig förbränning. Är du fastighetsägare har du ett ansvar att minimera risken för sotbrand. Därför bör du följa de regler som finns och låta sota skorstenen med jämna mellanrum.
Sotning är föreskrivet i lag och kan dessutom kompletteras med lokala regler och förordningar. Det är här sotaren kommer in i bilden. Det är vår skyldighet att utföra sotning inom de frister, intervall, som är angivet i lagtexten. Hur ofta det ska ske varierar och är bland annat beroende av vilket slags anläggning du har, hur stor den är, hur den brukas och vilken typ av bränsle som används.

Ansvaret
Det är kommunen som har det övergripande ansvaret att – i brandförebyggande syfte – se till att sotning utförs. Sedan kan kommunen välja att utföra detta arbete i egen regi, eller lägga ut det på entreprenad. I Karlskrona och Ronneby där vi verkar har politikerna valt det senare alternativet.