Ventilationsrengöring

En fungerande ventilationsanläggning är alldeles utmärkt för att byta smutsig och ”använd” luft mot ren och frisk. Men med tiden kommer damm och smuts ofrånkomligen att samlas i kanaler, böjar, ventiler och fläktar, vilket lika tveklöst gör anläggningen mindre och mindre effektiv. Följaktligen är rengöring A och O för att hålla ventilationsanläggningen i skick och inomhusmiljön i bästa trim.

Människors hälsa påverkas i hög grad av luftkvaliteten. Dålig inomhusluft kan generera astma och allergiska besvär. Likaså kan en alltför liten luftväxling skapa problem med fukt, mögel och bakterier. Många av de problem som brukar förknippas med ”sjuka hus” kan ofta spåras till en eftersatt och smutsig ventilationsanläggning. Därför är det viktigt att underhålla ventilationen och se till att den fungerar som det är tänkt.

Men inte nog med att smutsiga luftkanaler och fläktar orsakar hälsoproblem. De leder också till en ökad energiförbrukning. I kök ökar dessutom brandrisken påtagligt när fett och smörja beckar igen fläktar och ventiler över spisar och ugnar.

Rena ventilationskanaler medför ett bättre inneklimat, sänker energiförbrukningen, ger mindre slitage på utrustning och minskar risken för brand. Det är lätt att ta god inomhusluft för givet, men det förutsätter att ventilationssystemet får regelbunden service och rengöring.

OVK-besiktning borgar för god inomhusmiljö

Funktionskontroll av ventilationssystem, så kallad OVK, syftar till att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i olika typer av byggnader. Kontrollen är också ett viktigt redskap för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och särskilt delmålet om ”God inomhusmiljö”.

Målsättningen med OVK är att varken byggnader eller deras egenskaper ska påverka människors hälsa negativt. Senast år 2015 ska alla byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid – såsom skolor, daghem, vårdlokaler och andra offentliga lokaler, liksom även hyresfastigheter, kontorshus och liknande – ha en dokumenterat välfungerade ventilation. Vidare ska det undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att det medför ett försämrat inomhusklimat.

Vi på Sotarna erbjuder en prisvärd OVK-besiktning. Vi ser över ventilationssystemets tekniska delar och föreslår även åtgärder för att minska dess energianvändning. Besiktningen kontrollerar att anläggningen svarar mot de uppställda minimikraven på luftflöden och funktion.

Kontakta oss på kontoret för mer information och eventuell offert.

Kontakta oss

Boka tid för sotning.
Ronneby    0457 - 266 00
Karlskrona 0455 - 166 10


ronneby@sotarna.nu

karlskrona@sotarna.nu