Boka en besiktning 

 

Installationsbesiktning

Om du installerar en ny eldstad i din fastighet måste du säkerställa att installationen är utförd på ett brandsäkert sätt. Kommunen kräver att det görs en anmälan till byggnadsnämnden vid installation av eldstad eller skorsten och innan installationen tas i bruk måste den besiktigas av en skorstensfejartekniker. Denne ska kontrollera att installationsanvisningarna har följts och att det inte finns några otätheter i skorstenen. För att skorstensfejarteknikern skall kunna utföra besiktningen skall beställaren kunna tillhandahålla typgodkännandebevis och monteringsanvisningar.

Den som köper ett hus har ett sort eget ansvar att noggrant undersöka om det finns några fel eller brister. Inte desto mindre är det vanligt med tvister kring dolda fel i samband med husköp – tvister som kan bli kostsam, uppslitande och tidkrävande.

Dolda fel är väsentliga fel och brister som varken köpare, säljare eller besiktningsman har kunnat, eller förväntats kunna, upptäcka. En brist som kan upptäckas av skorstensfejarteknikern räknas emellertid inte som ett dolt fel. För att undvika obehagliga och kanske dyra överraskningar efter att köpet genomförts är det viktigt att du låter skorstensfejarmästaren undersöka eldstäder och skorstenar innan kontraktet skrivs. Inte sällan kan det visa sig vara en liten insats som sparar mycket pengar och besvär.

Sprängbesiktning

Det händer att skorstenar och eldstäder tar skada i samband med sprängningar och andra markarbeten i närheten. Risken är störst för kakelugnar som kan spricka eller sätta sig. Den som behöver spränga eller genomföra andra tunga markarbeten i ett område gör därför klokt i att beställa en besiktning av kringliggande fastigheter både före och efter arbetena. På så sätt undviker man att behöva betala för gamla skador som fanns på skorstenar och eldstäder innan arbetena påbörjades. Hur denna typ av besiktning skall gå till finns noga reglerad i svensk standard SS 460 48 60.

Statusbesiktning

En statusbesiktning innebär att sotaren en funktionsundersökning där du får reda i vilket skick din anläggning är och om den fungerar som den ska. Att kontrollera skorsten och eldstad är viktigt för både brandsäkerhet och ekonomi.